Diagnosi territorial

eng      cat     esp


Avaluació de plans urbans i territorials, juntament amb l'anàlisi del medi natural i socioeconòmic, amb resultats que mostren les debilitats, amenaces, oportunitats i fortaleses, permetent establir objectius o línies d'actuació. Estudis enfocats al desenvolupament local, la valoració de l'entorn natural i la generació de propostes sostenibles d'ordenació territorial.

El nostre diagnòstic territorial està enfocat a:

Planificació urbana

-       Càlcul d'indicadors per a la gestió urbana sostenible 

Medi socioeconòmic

-       Anàlisi demogràfic 

-       Estudi de mobilitat i accessibilitat

-       Anàlisi per sectors d'activitat

-       Catàlegs de patrimoni

-       Identificació de vulnerabilitats i potencialitats

Medi Natural

-       Definició del context estructural

-       Anàlisi de vegetació i cobertes del sòl

-       Estudis faunístics

-       Identificació de la dinàmica del sistema natural (vegetació,               sistema fluvial, vessants, etc.)

-       Anàlisi de riscos naturals

-       Vulnerabilitat del medi segons factors ecològics i
         variables estructurals

Estanes paisaje, cartografía y SIG
Equipo Estanes

S e r v i c i o s

Diagnosis y planificación territorial
Estudios de paisaje, catálogos, cartografía, mapas
Cartografía, GIS, modelos, escenarios, mapas interactivos, soluciones multiplataforma
TIG, Apps, geoportales, soluciones multiplataforma
Topografía de campo, estación total y GPS
Análisis y tratamiento de imágenes de satélite
Formación SIG y CAD para empresas y particulares
Proyectos de planificación territorial, paisaje y cartografía
Contacta con Estanes
Blog de Estanes

656 257 738

Barcelona

Zaragoza

Twitter
Estanes en Facebook